• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی


Parser Error

Server Error in '/' Application.

Parser Error

Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.

Parser Error Message: Could not load type 'FlyingInfo.EmamOut'.

Source Error:


Line 1: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="EmamOut.aspx.cs" Inherits="FlyingInfo.EmamOut" %>
Line 2: <div id="interstitial" style="width:100%;border:1px dotted ;margin-right: auto ;TEXT-ALIGN:center;background-color:#FFFFFF;  position: relative;" onCLICK="javascript:document.getElementById('interstitial').style.display = 'none'">
Line 3: در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!<br><img alt="آژانس هواپیمایی و مسافرتی " src="https://sahelabi.com/images/loading/loading.gif" width="150" height="150" ><br><a target="_blank" href="http://sahelabi.com/">Sahel Abi Loading...</a>

Source File: /Forodgah/EmamOut.aspx    Line: 1


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3930.0


شماره های تماس با فرودگاه امام خمینی:
اطلاعات پرواز 51001