• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی ها

وب سابت تخصصی اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های صنعت حمل و نقل و گردشگری ، شرکتهای هواپیمایی و سازمانهای مربوطه با هدف اطلاع رسانی دقیق و سریع و مطمئن در خدمت پرسنل آژانسهای هواپیمای و شرکتهای هواپیمایی.

آموزش فرمانهای سیستم رزرواسیون بلیت گابریل (Homac)
SI IR 19/1A/11   SI IR Agent No/Personel Account No/User Group
AIA   Agent In A Area
DA   Display Area (Agent No, Time , City, Office No)
AI B/19/1A   Agent In B Area
SO    Sign Out of Active Area
XO    Sign Out of All Active Area
   
AV THRDXB10APR/1800/2,IR/ifn Available after 1800, 2 seats , on Iran Air , via isfehan
AV RA/20   Return for 20 Days Later
AV RA/20 MAY   Return for 20 May
AVTHRMHD10APR/A   Sort by earliest arrival
AVTHRMHD10APR/E   Sort by Shortest flying time
AVTHRMHD10APR/N   Non Stop flights
AVTHRMHD10APR/D   Direct Flights
AVTHRMHD10APR/C1   One Connection
FV MHD/Y   First Available Only Economy
SK THRMHD/5MAY,IR   Schedual 
DS   Date Schedules
     
SD3Y2   Sell Display Row3 Economy Class 2Passenger
SD2Y/LL1   Sell Display Row2 Economy Class 1Waiting List
SNIRY5MAY   Sell Open
SATHRMHD   ARNK Segment
     
NM1AMIRI/ALI MR   Name
NM 1AA/BB MR 1CC/DD MRS   2 Different Family
NM 2AMIRI/ALI MR/GOLI MRS CHD 2 Different Name ONE CHILD
NMAZIZPOR/ALI   2 Part Family without Hyphen 
2/1AZIZian/ALI MR   Change Name Row2 1Passenger
2/HASAN MRS   Change Only Name
     
CT THR/H/88779977   Contact P=Phone H=Home B=Bussines PWCT=Passenger Will Contact E=Email
5/THR/B/88888888   Edit Phone Number
     
TKT/987654321   Ticket Number
TKT/987654328-32 (28/…/32)   Ticket Number For Five Passenger
7/T/0987654333   Edit Ticket Number
TKX/TL/1030/28APR   Automatic Time Limit Cancelation
TKTL/1200/05MAY//P1   Time Limit for P to buy or cancel PNR
TKTL/1400/.+10   Purchase date 10 days from today
TKTL/1400/SS-9   Purchase date 9 days prior to departure
RMK:TKT/2345234523   After TKT , RMK is essensial for MAHAN
*   EOT = End Of Transaction
*C = ARNK *P = PRINT    تهران کلن فرانکفورت تهران
     
*R   EOT and Refrence
RT   Retrive Active PNR
RT AY5W8P   Retrive PNRby Record Locator
RT Ahmadi/IR565/12May   PNR Foregot
PR R3   Profile = Retrive Row3
RTC   Complete PNR with History
RTA   PNR Without History
RTUA5   Display Complete PNR with history starting update level 5
RTU3   تغییرات در سومین EOT را نشان می دهد
RT:ACT   Activate the canceled PNR
DSG:   Detailed Segment
DSG:R3   LINE 3
DSG:IR556/10APR/K    
XE 3   Cancel Line 3
XE3/4,M   Cancel Line 3 , 4 AND Rebook to M class same flights/dates
XEP3/4   Cancel Passenger 3 , 4
XE 3,2Y1   Cancel Segment 3 and Rebook from line 2 AV Display 1 P
XEPNR*   Cancel PNR کلمه پی ان آر نه ریفرنس
4/DL   Remove Airline Segment
     
IG   Ignore
IG:11   Only Ignor Line 11 Changes
SP3/4/6-9   Split Passenger 3 and 4 and 6 , 7 , 8 ,9
   
FDTHRMHD   Fair Display
FSPTHRMHD   > FSI/  >FSI CHD >
FQT <  
FSQ3 < Fair Display Line 3 with taxes
FSN    
FSD    
   
SSR Special Service Requirement
SSR:2 WCHR YY NN2/P2/3   YY=Air Line , NN2=Number of Services Required
SSR:PSPT YY HK1/P 2542345623/US/05FEB90/AZIZ/MI/P2
SSR:CHLD W5 HK1/P3   Date of birth , MaleInfant , FemaleInfant
SSR:2 INFT W5 NN1 AZIZ/ALI 25NOV06/P1
7/DL   بعد از xe کردن SSR باید خط xx شده را DL کرد
     
OSI   Other Services Information
OSI:YY 1INF STEIN/DAVID MSTR 10MTHS/P2
OSI:YY VIP MISISTER OF FOREIGN AFFAIRS 1KHARRAZI/H DR/P3
   
Remarks   Internal Information (will not be telexed)
RMK: UTC 1130/17MAR    Unable To Contact
7/this is the new remark   Edit Remark
CS 4/1   Change Segment Display  4 to position 1 
   
OPTIONS    
OP25JUN/THR002/SAY HELO/P3  
OP.+10//SAY NO GOOD/P3    
OPSS-21//SAY COME/P4    
   
Auxiliary   ATX=Air Taxi, CAR=Car , HTL=Hotel , TUR=Tour , SUR=Surface Transportation
CAR:HA NN1 BOS 15FEB ECAR/SIAVIZ/P4
   
4/HK   Change The Action Code
2/RR   Reconfirm Line 2
3/1650 0440   Change flight times for segment 3
     
    کد شهرها و کشورها و هواپیماییها و ملیت ها
EXC/MASHHAD   Encode City MHD
EXCF/MASHHAD   Encode City MHD with Full details
EXA/AEROFLOT   Encode Airline
EXAC/AEROFLOT   Encode Airline Complete
EXN/RUSSIA   Encode National = RU
DXC/MHD   Decode MASHHAD
DXCF/MHD   Decode MASHHAD Full details
DXA/EK   Decode Airline , EK = Emirates Air line
DXAF/EK   Decode Airline , Full Details
DXN/RU   Decode National code = Russia
DXCFD/NYC   Decode City Full Distances Airports
     
اختلاف ساعت بین شهرها و تبدیل کیلومتر به مایل و سانتی گراد به فارنهایت و کیلوگرم به پوند و دمای هوای شهر و کشور
TCC:BKKTHR   Time Calculate between Bankok and Tehran
TCC:BKK 2200/25JUN THR   Time Calculate 22 Bankok in Local Time
CALC:(100+10)-5*6/2    
CALC:100K   to Miles
CALC:100M   to Killometers
CALC:95F   to Cantigarad
CALC:31C   to Fahrenheit
CALC:100KG   to Pounds
CALC:220LB   to Kilograms
CALC:D.+25   25 Days From Today 
CALC:D15MAR+25   25 Days from 25Mar
WE:US   Weather Country
WE:SYD   Weather City
   
   
CE CAD GBP   Currency Exchange canada to great britain pound
     
    دیدن صفحات
PN   Page Next
PB    Page Back
PG   Redisply Page 
PL   Page Last
PF   Page First
PGAV    
+    
-    
    صندوق پستی
Queue   Post Box
QT   Total Queue
QS   Start
QC   Change
QN   Next
QL   Last
QR   Repeat
QE   Enter
QD   Delay
   
QKK   P.O.BOX
     
    مخفف اصطلاحات
PNR   Passenger Name Record
SOM   Start Of Messege
PSA   Passenger Service Area
PID   Physical Identification
CT   Contact
TL   Ticketing Time Limit
OP   Option Element
AUX   Auxiliary Service
DOB   Date Of Birth
   
    نوع هواپیما
72S = BOING    
TU5 = TOPOLOF    
100 = FOKER 100    
AB3 = AIRBUS    
   
   
  مسیر داخلی ریکانفرم ندارد 
  مسیر رفت خارجی حتما ریکانفرم دارد
  مسیر برگشت خارجی اگر کمتر از 72 ساعت از تاریخ رفت است ریکانفرم دارد
  ریکانفرم باید 72 ساعت قبل از پرواز انجام شود
  سیستم تا 9 اسم را در یک PNR قبول می کند از 10 به بالا می شود گروه
  آسمان لسیت انتظار ندارد
   
   
    شرایط کنسلی در صورت صدور بلیط
تا 3 روز قبل از پرواز قبل از ساعت 12 ظهر % 5 جریمه

در صورت کنسلی تا روز قبل از پرواز قبل از ساعت 12 ظهر %10

در صورت کنسلی بعد از ساعت 12 روز قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز %30

در صورت کنسلی 30 دقیقه قبل از پرواز تا بعد از آن %50